2018 – Nowy rok, nowe prawo / 2018 – New year, new law

Scroll down for an English version of the post!

Witam w roku 2018! Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie Wam wiele pozytywnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym 🙂 Zacznijmy jednak od zapoznania się z listą aktualnych zmian w prawie pracy.

 1. Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2100 zł brutto miesięcznie

  2100 zł brutto to jest około 1530 zł netto („na rękę”), tyle w roku 2018 roku pracodawcy muszą zapłacić miesięcznie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (tylko w przypadku tych pracowników, którzy mają minimalną stawkę wynagrodzenia ustaloną w umowie o pracę).
  Zmiana ta jest bardzo istotna gdyż według danych GUS, minimalna stawka stanowi aktualnie około 47% przeciętnego wynagrodzenia i dotyczy około 1,4 mln pracowników w Polsce.

 2. Minimalna stawka dla zleceniobiorców – 13,70 zł brutto za godzinę

  W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę, od stycznia zmieniła się także minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia (art. 734 KC) oraz umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, ale do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 KC). Stawka za godzinę pracy w przypadku tych umów nie może być niższa niż 13,70 zł brutto.
  Dla przypomnienia – na podstawie znowelizowanej od zeszłego roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu:

  • zleceniobiorca nie może zrzec się prawa wynagrodzenia, ani przenieść go na inną osobę, a
  • wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej, należy mu się w formie pieniężnej (nie rzeczowej) i w regularnych odstępach czasu (co najmniej jeden raz w miesiącu).

  Warto wiedzieć, że powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku tych umów zlecenia, na podstawie których o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje zleceniobiorca, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia, czyli jest określone w formie prowizji.

 3.  PIT tylko samodzielnie albo przez skarbówkę

  W rozliczanie sprawozdań podatkowych pracowników za 2017 rok, nie będą już angażowani pracodawcy. Dotychczas z pomocy zakładu pracy w rozliczeniu PIT mogli skorzystać ci pracownicy, którzy pracowali w ciągu roku podatkowego tylko w jednym miejscu. Było to bardzo wygodne rozwiązanie, z którego skorzystało w zeszłym roku niemal 400 tysięcy osób.
  Od tego roku, pomoc w rozliczaniu PIT przejmuje skarbówka. Rozliczenie PIT każdy z nas może zlecić urzędom skarbowym. Więcej na ten temat napiszę w osobnym poście.

 4. Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców

  Celem wdrożenie unijnych przepisów w Polsce, od stycznia zmieniono zasady dotyczące wydawania pozwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Teraz takie dokumenty wydają starości, a nie urzędy wojewódzkie, jak to było wcześniej.
  Pracodawcy i agencje pracy tymczasowej, które zamierzają zatrudnić obcokrajowców w rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii, powinni złożyć dokumenty w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pozwolenie na pracę sezonową wydawane będzie maksymalnie na 9 miesięcy.
  O wszystkie pozostałe pozwolenia na pracę, pracodawcy nadal ubiegają się w Urzędzie Wojewódzkim.

 5. E-składka

  Kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców – od stycznia każdy z nich ma założony indywidualny numer konta bankowego w ZUS. Konto to służy do przekazywania wszystkich składek naliczonych przez pracodawcę tj. na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych łącznie. Do końca 2017 roku pracodawcy musieli płacić każdą składkę na osobne konto, teraz wykonują jeden przelew.

W dalszej części roku wejdą w życie jeszcze następujące zmiany:

 1. Zakaz handlu w niedziele

  Od marca 2018 zacznie się stopniowe ograniczanie handlu, a więc i pracy w tym sektorze, w niedziele. Sklepy będą otwarte tylko w dwie niedziele w miesiącu (pierwszą i ostatnią). Od 2019 roku zakupy zrobimy już tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Natomiast w 2020 zakaz obejmie wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.
  Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. Otwarte będą mogły być m.in. stacje paliw, sklepy z pamiątkami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówki handlowe na dworcach, w portach lotniczych, strefach wolnocłowych i w środkach komunikacji miejskiej oraz te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel.

 2. E-zwolnienia lekarskie

  Od lipca 2018 znikają zwolnienia lekarskie wystawiane na papierowym formularzu (ZUS ZLA), potocznie zwane L-4. Od połowy roku, lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie tzw. e-ZLA.
  E-zwolnienia lekarskie wprowadzono już w styczniu 2016 roku i choć na razie lekarze nie są zobligowani do korzystania z takiej formy poświadczania choroby, to stanowi ona dla nich niezwykłe ułatwienie. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS bez ręcznego uzupełniania danych pacjenta. Wystarczy, że poda w systemie numer PESEL chorego.
  Następnie ZUS udostępnia e-ZLA pracodawcy. 
  Pracodawca mający dostęp do PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) widzi listę wszystkich zwolnień lekarskich wystawionych w formie elektronicznej dla swoich pracowników, najpóźniej w kolejnym dniu po otrzymaniu e-ZLA przez ZUS. Nie musi czekać na papierową wersję od pracownika.  Co ważne, pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.
  Pracownik z kolei nie musi dostarczać zwolnienia do zakładu pracy. Nie musi  już podczas choroby czy opieki nad chorym dzieckiem wysyłać zaświadczenia do firmy, albo prosić o jego podanie przez rodzinę czy znajomych, aby zachować 7-dniowy termin na dostarczenie papierowego druku ZUS ZLA.
  Tak więc jest to ułatwienie dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto około marca tego roku, mają być poddane głosowaniu dalsze propozycje zmian w prawie pracy dotyczące m.in. ujednoliconej liczby dni urlopu wypoczynkowego  (26 dni dla wszystkich) czy całkowitego zniesienia umów śmieciowych. Będę Was o nich informować jak tylko nowe przepisy zostaną zatwierdzone.

2018 – New year, new law

Welcome to 2018! I hope that the new year will bring you a lot of positive changes in your private and professional life 🙂 Let’s start with getting acquainted with the list of current changes in the Polish labor law.

 1. New minimum salary – PLN 2,100 gross per month

  2100 PLN gross is approximately 1530 PLN net („on hand”), that much employers must pay monthly to each employee hired based on a full-time contract in 2018.
  We need to keep in mind that with an increase of the minimum salary, other benefits such as group dismissal, night work allowance, pay for the period of downtime or the basis for sickness and maternity benefits (for those employees who have the minimum remuneration rate set in the employment contract) also increase accordingly.
  This change is very important as according to Statistic Office (GUS) data, the 2018 minimum salary rate equals to about 47% of the average salary and concerns around 1.4 million employees in Poland.

 2. The minimum rate for contractors – PLN 13.70 gross per hour

  Due to the change in the minimum remuneration for work based on Labor Code, the minimum hourly rate for civil contracts (Article 734 of the Civil Code) and contracts for the provision of services, which are not regulated by other regulations, but which the provisions on the civil contracts apply accordingly (Article 750 of the Civil Code), is also changing. The new rate per hour of work based on these contracts can not be lower than PLN 13.70 gross.
  Let’s also remember that on the basis of the amended Act on Minimum Remuneration, since last year:

  • the contractor can not waive the right to remuneration or transfer it to another person,
  • a remuneration resulting from the minimum hourly wage must be paid in cash (non-cash-in-kind) and at regular intervals (at least once a month).The above act does not apply in the situation where the place and time of civil contract execution is decisive for the contractor, and his remuneration depends only on the result of the order execution, i.e. it is determined in the form of commissions.
 3. PIT only by yourself or by the tax office

  Income tax reconciliations for 2017, will no longer be completed by the employer in case of the employees’ requests. So far, the employees who worked during the fiscal year only in one place were able to use the help of the workplace in the Income Tax (PIT) settlement. It was a convenient solution for nearly 400,000 people benefited from it in last year.
  As of this year, the tax office takes over the support in settling the PIT. Each of us can request from tax authorities a settlement of PIT, it’s easy. I will write more on this subject in a separate post.

 4. Work permits for foreigners

  In order to implement the EU regulations in Poland, the rules regarding the issue of seasonal work permits for foreigners from outside the European Union were changed from January 2018. Currently such documents are being issued by the governor of the city, while before by voivodship offices.
  Employers and temporary work agencies that intend to employ foreigners in agriculture, hospitality and catering, should submit documents to the Local Labor Office. The seasonal work permit will be issued for a maximum of 9 months.
  For all other work permits, employers still apply to the Voivodship Office.

 5. E-premium

Another facilitation for entrepreneurs – since January 2018 each of them has an individual bank account number in Social Insurance Institution (ZUS). This account is used to transfer togetherall contributions accrued by the employer i.e. for social security, health insurance, labor fund and guaranteed employee benefits fund. By the end of 2017, employers had to pay each premium to a separate account, now they make one transfer.

Later in the year, the following changes will come into force:

 1. Prohibition of trading on Sundays

  From March 2018, the gradual reduction of trade, and work in this sector, on Sundays will begin. Shops will be open only on two Sundays of the month (first and last). From 2019, we will do shopping only on the last Sunday of the month. By 2020, the ban will cover all Sundays except seven in a year.
  The Act provides several exceptions to the trade ban. It doesn’t affect for example: petrol stations, shops selling souvenirs, newspapers, public transport tickets or tobacco products, commercial outlets at railway stations, airports and free zones, as well as those in which the owner himself stands behind the counter.

 2. E-sick notes

  Sickness certificates issued on a paper form (ZUS ZLA), colloquially called L-4, disappear from July 2018. From the middle of the year, doctors will only display electronic sick notes, so-called „e-ZLA”.
  E-sickness certificates have already been introduced in January 2016 and although doctors are not obliged to use this form of medical exemption for now, it is an extraordinary convenience for them. The doctor forwards the e-ZLA medical certificate electronically to the Social Insurance Institution (ZUS) without manually completing the patient’s data. It is enough to give the patient’s PESEL number (Polish indentification number) in the system.
  Then ZUS provides e-ZLA to the employer. The employer with access to PUE (the ZUS Electronic Services Platform) sees a list of all medical exemptions issued in electronic form for their employees, no later than on the day following the date of receipt of the e-ZLA by ZUS. He does not have to wait for a paper version from an employee. It is also important to mention, that the employer can elect to submit an application to the Social Security Office to check the correctness of issuing the exemption.
  The employee, in turn, does not have to provide a paper sick note to the workplace. He does not have to send a certificate over to the company during illness or caring for a sick child, in order to keep a 7-day deadline for delivery of ZUS ZLA hard copy.
  Actually it seems like easier solution for everyone interested, including the Social Insurance Institution.

In addition, around March this year, further proposals of changes to the labor law will be voted e.g. regarding a unified number of annual leave quota (26 days for all) or the total abolition of junk contracts. I will inform you about them as soon as the new rules are approved.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s